Del 3: Herrens högtider

Under detta avsnitt går vi igenom Herrens Högtider.
Vi kommer att visa på att Jesus uppfyllde vårens högtider då han vandrade här på jorden, och höstens högtider visar på Jesu återkomst.

Herrens Högtider

HERRENS högtider kallas aldrig i Bibeln för judiska högtider. Dessa högtider utgör HERRENS fastställda, heliga tider, hans kalender och program för Messias första och andra ankomst.

HERRENS högtider utgör en detaljerad profetia om Guds fastställda
frälsningsplan.

Antikrist är ”den laglöse” som kommer att försöka förändra Herrens högtider. Det står skrivet i Dan 7:25
”Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar.”

Herrens Högtider består av totalt 9 st. högtider.

Veckohögtiden – Shabbat – Sabbaten (Vår söndag)
4 stycken på våren
4 stycken på hösten

Klicka på bilden för att förstora den.

Hebrew%20Calendar%20and%20Feast%20Cycle

Herrens Högtider (Vårhögtiderna)
Pesach – Påskhögtiden (Betyder, gå Förbi)
Chag haMatzot – Det osyrade brödets högtid
Bikkurim – Förstlingskärvens/fruktens högtid
Shavout – Veckohögtiden (Pingsthögtiden)

Herrens Högtider – Pesach

Pesach – Påskhögtiden (3Mos 23:4-8)

Påsken är den första av Herrens högtider och den grund varpå alla de övriga högtiderna vilar.
4 dagar innan påsken valdes ett felfritt lamm av hankön ut och fördes till tempelplatsen, för att översteprästerna noga skulle granska dess ofelbarhet.
4 dagar före påsk red Jesus in i Jerusalem, för att på tempelplatsen uppehålla sig fram till påsk.

Fariséerna och Sadducéerna försökte snärja Jesus med frågor och finna fel hos Jesus, men de blev svarslösa. De kunde inte finna något att anklaga Jesus för under dessa fyra dagar (felfria påskalammet).

Vid 6:e timmen (kl 09:00), korsfästs Jesus på korset

På samma tidpunkt binds offerlammet på offeraltaret i templet.

Vid 9:e timmen (kl 12:00) blev det mörkt över jorden och det varar till 12:e timmen (kl 15:00). Då slaktar översteprästen offerlammet och utropar orden: Det är fullbordat. På samma tid och sätt dog Jesus, när han utropade samma ord.

Jesus dog inte var som helst, när som helst eller hur som helst. Precis på den bestämda tidpunkten, klockan 3 på eftermiddagen på påskaftonen, när påsklammet slaktades i templet, gav Jesus sitt liv som Guds Lamm som borttager världens synd. Och Han uppstod på tredje dagen som förstlingsfrukten från de döda, exakt på Förstlingsfruktens dag när översteprästen viftade den första kornkärven inför Herren.

Herrens Högtider – Chag haMatzot

”Det osyrade brödets högtid”.

Högtiden firas omedelbart efter Pesach, under sju dagar den 15 – 21 Nisan.

Denna högtid firas omedelbart efter under sju dagar den 15 – 21 Nisan. Den handlar om att Jesus tog våra synder på sig för att vi skulle bli osyrade och rena. ”…ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat.” (1 Kor 5:7)

Herrens Högtider – Bikkurim

Bikkurim – Förstlingskärvens/fruktens högtid (3Mos 23:9-14)

Firades dagen efter sabbaten under det osyrad  brödets högtid (3:e dagen).

Jesus själv frambar sig som förstlingskärven inför Guds tron , för att fullborda och uppfylla förstlingskärvens offer.

Herrens Högtider – Shavout

Shavout – Veckohögtiden (Pingsthögtiden 3Mos 23:15-22)

Shavuot är hebreiska och betyder veckor. Shavuot kallas också för Veckofesten och firas i två dagar. Högtiden infaller sju veckor eller 50 dagar efter Förstlingsfruktens högtid i Pesach. Därifrån kommer också Pentecost (pingst) vilket kommer från grekiskan och betyder 50.

Mose gavs de tio budorden på berget Sinai

På pingstdagen gavs lagen in i våra hjärtan.

Man kan i sammanhanget notera att när Mose fick Lagen på Sinai berg dödades ca 3000 israeliter på grund av deras synd, för att de tillbad guldkalven. När den helige Ande föll på pingstdagen så ökade antalet lärjungar med ca 3000.

Herrens högtider – Hösten

HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN. Och HERREN talade till Mose.

Han sade: Men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. Då skall ni hålla en helig sammankomst, och ni skall fasta och offra eldsoffer åt HERREN. På den dagen skall ni inte utföra något arbete, ty det är en försoningsdag, då försoning bringas för er inför HERREN, er Gud. HERREN talade till Mose. Han sade:

Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är HERRENS lövhyddohögtid, i sju dagar. På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. 3 Mos 23:23-35

Hösthögtiderna består av 4 högtider

Yom Teruah – Basunhögtiden

Yom Kippur – Försoningsdagen

Succot – Lövhyddohögtiden

Sh´mini Atzeret – Den avslutande samlingen

Yom Teruah – Basunhögtiden

1. Basunhögtiden kallas först och främst för Yom Teruah, vilket kan översättas med ”Den uppväckande trumpetstötens dag”.

Paulus skrev ”För Herren själv ska komma ner från himlen… med en Guds basunstöt och de i Messias döda ska uppstå.” Denna högtid pekar fram emot den första uppståndelsen vid Messias ankomst.

2. För det andra kallas Basunhögtiden för Yom HaZikaron, ”Åminnelsens dag.”

Paulus skrev ”Därför styrk varandra med dessa ord.”

3. För det tredje kallas Basunhögtiden för Yom HaDin, ”Domens dag.”

Lukas säger i Apostlagärningarna 17:31, ”Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det.”

4. För det fjärde kallas Basunhögtiden för Yom HaKeseh, ”Den dolda dagen.”

Anledningen till det är att den är den enda högtid som firas på den första dagen i en månad. Bibliska månader börjar alltid vid nymåne. I forna tider fanns det väktare som spanade mot himmelen efter den första skymten av nymånen. Man var inte säker på när det skulle inträffa. Jesus sade om den dag då Han skulle komma, ”Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.”(Matt 24:36,42)

5. För det femte kallas Basunhögtiden för den Sista Basunen.

Paulus skriver i 1:a Korinterbrevet 15:51-52, ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.”

6. För det sjätte kallas Basunhögtiden för Messias bröllop.

”Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.” (Joh. 14:3)

7. För det sjunde kallas Basunhögtiden för Rosh Hashanah som betyder ”årets huvud” eller ”årets begynnelse.”

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. 1 Tess 4:16-18

Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 1 Kor 15:51-52

I Judendomen säger man att den sista basunen blåses vid denna högtid som kallas ”basunklangens dag”

Yom Kippur – Försoningsdagen

Tio dagar efter Basunklangens dag kommer försoningsdagen. Dessa dagar är högheliga rannsakningsdagar och utgör förberedelse inför Försoningsdagen.

1:a Elul högg Mose ut 2 stentavlor och gick för 3:a gången upp på Sinai berg och kom efter 40 dagar ned på Försoningsdagen.

Succot – Lövhyddohögtiden

succot_13782743

Salomos tempel invigdes på lövhögtiden

Byggandet av det 3:e templet skall påbörjas 5 dagar efter Messias har dömt världen

Sak 6:12-13 Och du skall säga till honom: ”Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen.* Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera.

Sak 14:16 Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.

Sak 14:17 Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, skall inget regn komma över dem.

Sak 14:18 Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, skall inte heller något regn komma. Detta blir den plåga som HERREN skall slå hednafolken med, de som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden.

Sak 14:19 Detta skall vara det straff som drabbar Egypten, ja, det straff som drabbar alla hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden.

Succot liknar sabbaten, i de hebreiska högtiderna.
Succot är den 7:e högtiden i den 7:e månaden
Succot är kulmen på högtiderna och en fulländning av de årliga högtiderna.
Succot är förhärligandet av messianska kungariken på jorden.

3 Mos 23:34 Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är HERRENS lövhyddohögtid, i sju dagar.

3 Mos 23:35 På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra.

3 Mos 23:36 I sju dagar skall ni offra eldsoffer åt HERREN. På åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt HERREN. Det är en högtidsförsamling. Inget arbete skall ni då utföra.

 

Sh´mini Atzeret – Den avslutande samlingen

Sh´mini Atzeret – Den åttonde dagens avslutande samling. Den 22 Tishri. Denna högtid är kopplad till Lövhyddohögtiden men är en separat högtid. Den åttonde dagen handlar om evigheten. ”Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.” (1 Kor 15:28)

Profetior om Jesu död

Dan 9:25 Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Vecka = 7 År
7 Veckor = 49 År
62 Veckor = 434 År
7 + 62 Veckor = 483 År

Första löfte om att Jerusalem skulle få byggas upp gavs till Nehemja av Kungen Artasasta År 445 f.Kr. (Neh. 2:6)

445fKr – 483 År = År 38 e.Kr ??

Kan en profetia kasta på några år?
Svaret är givetvis, Nej.
Vad är då missräkningen någonstans?
Ett Julianskt år är 365,25 dygn, ett Herrens år är 360 dygn.

Hebreisk år = 360 dygn (Saknas 5 dygn / år)

5 dygn x 483 År=6,6 År = År 38 e.Kr. – 6,6 år = 31,5 e.Kr

Jesus död på korset var mellan 30-33 e.Kr
Här ser vi att bibelns profetia stämmer exakt.

Daniel 926

Början speglas slutet  (Bibelns paralleller)

Gud skapade jorden på sex dagar, på den sjunde vilade Gud

Vi är nu inne i avslutande delen av den bibliska 6000åriga tideräkningen, kommer 1000års riket snart?

Apg 1:11 Och de sade: ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Matt 12:40 Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.

Matt 24:37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.

Många gånger är bibliska berättelser och Gamla Testamentliga profetior en spegelbild på vad som skall komma innan Jesus skall komma tillbaka.

Jesu Återkomst

Den enda gången i biblisk historia som Israelerna har blivit lovad att bygga upp Jerusalem som stad var år 445 f.Kr.

Den 7 juni 1967 intog Israelerna tempelberget i Jerusalem i det så kallade 6 dagars kriget.
Efter nästan tvåtusen år har Jerusalem åter kommit i judarnas händer.sixdaywar_wailing_wall_17986908

Dan 9:25 Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.

Lägg märke till att Jesus kom inte i Daniels profetia i Dan 9:25. Kan det vara så att denna vers speglar slutet, när Jesus kommer tillbaka.
Fundera också på varför profetian är uppdelad i sju veckor och sextitvå veckor.

Daniel 92526

Vecka = 7 År
7 Veckor = 49 År
49 Hebreiska år = 49 x 360 dagar = 17640 dagar

Om vi börjar beräkna våra dagar efter detta eldupphör, den 7 juni 1967, som officeren utropar under sexdagarskriget.
Börjar med att lägga ut sju veckor som skall gå efter det att ordet utgick. Dessa sju veckor skall gå innan den som är smord furste kommer.

Eftersom det är den 7 juni som Jerusalem återintas så återstår det 23 dagar i juni 1967.

Juni 23
Juni 31
Aug 31
Sep 30
Okt 31
Nov 30
Dec 31
1967 = 207 dagar
1968 – 2014 (inkl 1967)  = 17374 dagar

Efter 2014 har det gått 17374 dagar. Under 2015 räknar vi dagar per månad igen.

Jan 31
Feb 28
Mar 31
Apr 30
May 31
Jun 30
July 31
Aug 31

Efter augusti 2015 har det gått 243 dagar på 2015 och sammanlagt 17617 dagar av 17640.

Det fattas nu bara 23 dagar för att vi skall komma fram till 17640 och den dag då den som är smord furste kommer.

Enligt denna tes betyder att den smorde fursten kommer till Jerusalem den 23 september 2015, om vi skall räkna från dagen då Jerusalem efter nästan två tusen år, åter kom i judarnas händer . OBSERVERA att det endast är en spekulation som inte går att bygga en trossats kring. Men tidräkningen är alldeles för intressant för att bara lämna därhän.

Vedermödan

Om Jesus kommer att stå på Oljeberget den 23 september 2015 för att döma och försona världen, då har vedermödans 7 år avslutats

När börjar då vedermödan enligt denna tankegång?

Den 23 september 2015 är Yom Kippur – Försoningsdagen
Tio dagar före är Yom Teruah – Basunhögtiden Judarnas Nyår
Räknar man 7 judiska nyår bakåt landar vi på 29 september 2008
Vad hände den 29 september 2008?

USA:s representanthus röstade ned president Bushs finansiella krispaket. Endast timmen efter det att Judarnas nyår hade infunnit sig.

CNN utropade denna dag som startdatum för finanskrisen.

29 september 2008 är sista dagen innan Judarnas nya sjuårscykel.

Backar vi ytterligare 7 år vad hände i september 2001?
9 september 2001 föll ”twin towers” på Manhattan i USA.

Läs mer om detta intressanta fenomen under Del 5:
Del 5 Shmita

Var 50:e bibliskt år är ett jubelår, detta innebär att efter 7 årsveckor (17640 dagar) efter det att Jerusalem åter har byggts upp, kommer ett jubelår att inträffa. Är det då tusenårsriket börjar eller finns det någon annan förklaring?

Det som saknas är ett 7-års förbund med en falsk fred som skall starta vedermödan. Eller visar 23 september 2015 på starten av något speciellt?

Bibeln talar om att vi skall vara med om vedermödan men slippa vredesdomarna. Detta betyder att 23 september 2015 mest troligt pekar på något annat.

Oavsett så är 23 september 2015 onekligen ett intressant datum att hålla koll på.

Om Gud var så noga med att uppfylla vårens högtider vid Jesu första ankomst, varför skulle han slarva med Jesu andra ankomst?

Fortsätt med del 4 Sol och månförmörkelse

Jerusalem intas 17640dagar

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s