Del 2: Israels roll i Jesu återkomst

Vi sionister ser att bibeln är full av profetior som visar på hur Gud skall manifestera sin återkomst genom sitt egendomsfolk och sitt Land och sin heliga stad.

Varför skall vi studera profetior?

 • Det är en del av Guds ord   2 Tim 3:16
 • Det BEVISAR att Bibeln är Guds ord Joh 14:29
 •  Gud har lovat välsignelser till dem som studerar Bibelns profetior Upp 1:3, Upp 22:7
 • Jesus gav oss tecken på Jesu andra tillkomst och befallde oss att övervaka löftena Matt 24, Mark 13, Luk 21
 • De hjälper till att skydda oss mot andliga bedrägerier (Matt 24:24-26, Mark 13:21-22, 2 Tess 2:3, Upp 13:11-18)
 • De förbereder oss för vad som kommer Matt 24:21-22, Mark 13:19-20, Upp 6:9-11, 7:14, 13:7-10, 15, 14:12-13
 • De ger oss en strategi att kämpa efter   1 Krön 12:32
 • De ger tröst, uppmuntran och hopp
 • De uppmanar oss till evangelisation, goda gärningar och ett heligt liv  Titus 2:11-13
 • De ökar vår Gudsfruktan.

Håll er vakna

”När alla ropar och säger ’Han kommer!’, då har man anledning att tro, att han ännu dröjer, men när alla tiger om saken och just ingen tänker därpå, då kan man vara viss om att han är nära”   /Lewi Pethrus ”Jesus kommer” utgiven 1912

Israel

Ingen som kan lite grann om Judarnas historia kan tveka på att Skriften är sann.

HERREN skall sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ända till den andra, och där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder har känt, trä och sten.      (5 Mos 28:64.)

Och bland dessa folk skall du inte få ro, inte heller någon vila för din fot, utan HERREN skall där ge dig ett bävande hjärta, förtvinande ögon och en bedrövad själ.  (5Mos 28:65)

 Ditt liv skall hänga på en skör tråd inför dig. Dag och natt skall du frukta och inte veta säkert om du får leva. (5 Mos 28:66)

Lite Israelisk historia

 • Vid tiden för deras exil, år 70 e.Kr,. började en världsvid förföljelse av judarna, känd som antisemitism, vilken fortfarande pågår idag. Dess utveckling sammanfattas i punktform:
 • År 38 e.Kr. skedde ett massmord av judar i Alexandria; lite senare förlorade ytterligare 50.000 sina liv.
 • 70 e.Kr. Romarna dödade 1 miljon judar.
 • 132-135 Ytterligare 500.000.
 • 1095-1270 Judarna led en av deras allvarligaste förföljelser i händerna på korsfararna.
 • 1096 I Rhenlandet dödades 12.000 judar.
 • 1298 Bara i Franken, Bayern och Österrike, ytterligare en miljon.
 • 1348 Judarna gavs skulden till ”Den svarta döden” – en miljon mördades.
 • 1648-1658 400 000 polska judar dödades i det polsk-svenska kriget.
 • 1933-1945 6 miljoner judar dödades under Hitlers regim.
 • 1945-idag Permanent förföljelse och dödande av judar i östblockets länder.

Löftet om ett återupprättat Israel

Ett axplock nedan av löftesprofetior slår in under en period av 50-80 år

I kapitel 37 leds Hesekiel i anden av Gud till en dal där han i en vision ser Israel liggande i form av torra ben.

”…och benen kommo åter tillhopa, så att det ena benet fogades till det andra. Och jag såg huru senor och kött växte på dem och huru de övertäcktes med hud därovanpå; men ingen ande var ännu i dem……Och han sade till mig: ‘Du männisobarn, dessa ben äro alla Israels barn … Och jag skall låta min ande komma in i eder, så att I åter bliven levande, och jag skall låta eder få bo i edert land; och I skolen förnimma att jag, HERREN, har talat det, och att jag också har fullbordat det, säger HERREN.'” 
(HES 37:7-14)

Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. (Jes 11:12) Ca. 740 fKr.

Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? (Jes 60:8) Ca. 740 fKr.

Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. (Jes 35:1)

”Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik HERRENS lustgård.” (Jes 51:3)

I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt. (Jes 27:6)

Profetiska fåglar

Hesekiel profeterade för ca 2500 år sedan att Gog skulle falla efter de har invaderat Israel. Gog:s arme kommer att bli en ”offermåltid” för himmelens fåglar.

På Israels berg skall du falla med alla dina härar och med de folk som följer dig. Jag skall ge dig till föda åt rovfåglar av alla slag och åt markens djur. (Hes 39:4)Bird 2

Du människobarn, så säger Herren, HERREN: Säg till alla slags fåglar och till alla markens djur: Samla er och kom hit, kom tillsammans från alla håll till mitt slaktoffer, till ett stort slaktoffer som jag gör i ordning åt er på Israels berg. Ni skall få äta kött och dricka blod
Ni skall få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens furstar, som om de vore baggar och lamm, bockar och tjurar, alla gödda i Basan.
Ni skall få äta er mätta av fett och dricka till dess ni är berusade av blod från det slaktoffer som jag gör i ordning åt er.
Mätta er vid mitt bord av ridhästar och ryttare, av hjältar och allt slags krigsfolk, säger Herren, HERREN. (Hes 39:17-20)

I och med att Israel tidigare bestod av mycket öken och kargt land, hade fåglarna en annan rutt då de flög till och från sina vinter platser. I och med att Israel har odlat upp stora landområden har fåglarna hittat en flygrutt som både är närmare och mer födorik än den tidigare flytt rutten.

Idag finns det mängder med rovfåglar i Israel, som inte har funnits förut. Man har sett att många rovfåglar dubblerar sig, år från år. Bara detta tyder på att förutsättningarna för att  profetian om Hesekiels fåglar har förutsättningar att slå in.

Antikrist skall komma ur forna romarriket

Hur kan man veta att Antikrist skall komma ur det forna Romarriket?
Daniels-boken är den bok som refereras till när man visar på att Antikrist skall komma från Romarriket.

 ……Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer………..(Dan 9:26)

År 70 efKr förstördes templet av ett folk från Romarriket. Men vilka specifikt var det som förstörde templet? Detta ligger som grund för mångas övertygelse över att EU, som för övrigt låg i det forna Romarriket, skall vara den union som Antikrist skall komma ifrån.

Tittar vi lite närmre på vad som står i Daniel 9:26, så står det att ”staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer”.

Ser vi historiskt på vilka som förstörde Jerusalems tempel, så var det enligt den Judiske historikern Yosef ben Matityahu (mer känd under sitt latinska, Flavius Josefus, ”Wars of the Jews”), som själv var med och bevittnade hela Jerusalems förstöring, Syriska legionärer som förstörde Jerusalem.  De var de första som bröt igenom Jerusalems murar och var omöjliga att stoppa, detta p.g.a. sitt hat mot arvsfienden, Judarna. Titus själv ville förskona templet men lyckades inte, utan den Syriska legionen brände ned templet och allt guld smälte ned. Titus gav då order om att templet skulle plockas ned sten för sten för att ta till vara på allt guld som hade smält ned i mellan stenarna.

”Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner.”Matt 24:2

”Folket” i Dan 9:26 var inte från EU-området, utan från Syrien (dock utsänd av den Romerska makten).

Frågan vi skall ställa oss, är om Antikrist skall komma från Syrien och att han skall understödjas av Rom/EU?

Romarriket vid tiden för Jerusalems förstöring
Romarriket vit tiden för Jerusalems förstöring

EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership)

EUROMED

EUROMED är ett handels – och fredsavtal som slöts 1995  där man vill skapa en zon av fred och säkerhet i EU och dess grannländer. EUROMED består av 27 EU-stater och 16 andra har skrivit under.

Dessa länder utgör näst intill en exakt karta av gamla Romarriket. Israel, palestinska ledare, Jordanien, Libanon, Syrien är bland dem.

Efter 1995 hände inte mycket så en ny strategi och avtal – ENP – som förstärker det tidigare avtalet EUROMED. Det första målet är fred i Mellanöstern. ENP – avtalet gällde  en 7 – årsperiod från 1 jan 2007 – 31 dec 2013

Politik

Antikrist ska komma fredligt / med fred och förstärka ett förbund för en vecka = 7 år

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” (Dan 9:27)

Att statsfästa ett förbund kan innebära att man bekräftar ett redan ingånget förbund eller att ett helt nytt förbund skall ingås. Det vi skall hålla ett extra öga på, är om avtalets längd, oavsett om ett redan befintligt förbund bekräftas, eller om ett nytt förbund ingås, kommer att vara på 7-År.

Läs mer om detta 7-Års fördrag här.

Vad händer politiskt?

”Kvartetten” EU, FN, USA, Ryssland med Tony Blair som talesman, försöker tvinga Israel till en tvåstatslösning.

Det sker kontinuerliga träffar för att diskutera lösningar för en Palestinsk stat, och Israels krav på säkerhetsarrangemang (kan det bli ett 7-årigt avtal).

Det pågår ständigt påtryckningar för att förmå Israel att ge upp land till förmån för en tvåstatslösning där Jerusalem skall delas i en östra och västra del.

Obama drev på Israels landsdelning.
FN jobbar för en delning av landet Israel
EU-Reinfelt jobbade fram ett avtal angående delning av landet Israel.
Detta avtal antog EU, för att sedan driva landsdelningen mot Israel.
Valet 2010 lovade den svenska oppositionen att verka för ett avslutande av de politiska förbindelserna med Israel. Det första regeringen i Sverige gjorde då de tillträdde var att den 30 oktober 2014 erkänna state palestina. Ett steg i att dela landet Israel.

Vad innebär detta?

Israel förlorar mycket av det land som Gud har gett dem. Jerusalem skall delas, Israel får västra moderna Jerusalem, Palestinierna får östra Jerusalem som är det historiska Jerusalem, den plats som Jesus skall sätta sina fötter på när Han kommer åter (oljeberget).

Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats* dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk………..Joel 3:1-3

Politik

Det finns en oro över att Benjamin Netanyahu kommer att överge Judeen och Samarien för att blidka ”Kvarteten-Palestina fredsavtalet”.
Även om det skulle bli så att Netanyahu inte kommer att ”pruta” bort Judeen eller Samarien i ett fredsavtal, så kommer nog kvartetten att tvinga Israel att lämna dessa områden.

När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset………..Matt 24:15-17

Referenser:  Dan 9:27, Dan 11:31, Dan 12:11

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” Dan 9:27

Slaktoffer

Och du skall där bygga ett altare åt HERREN, din Gud, ett altare av stenar, som du inte skall bearbeta med något järn.  Av ohuggna stenar skall du bygga HERRENS, din Guds, altare, och på det skall du offra brännoffer åt HERREN, din Gud. 5 Mos 27:5-6

Nu har Jesus redan givit sig själv som slaktoffer för våra synder, så det som profeteras över Dan 9:27 gäller i den sista tiden för de icke messianska troende Judarna.

För att kunna avskaffa slaktoffret så måste det finnas ett slaktoffer att avskaffa.
Sanhedrin har tagit upp offrandet på olika platser i Israel. 2010 tog de initiativet till att inbjuda det judiska folket till offrandet av får/lamm på tempelberget.

”Detta är en lagstadga som HERREN har befallt: Säg till Israels barn att de skaffar fram åt dig en röd kviga som är felfri och inte har något lyte och som inte har burit något ok.
4 Mos 19:2

Detta skall vara en evig stadga för dem. Mannen som stänkte reningsvattnet skall tvätta sina kläder, och om någon rör vid detta reningsvatten skall han vara oren till kvällen.     4 Mos 19:21

Tempelinstitutet i Jerusalem är redo att påbörja byggandet av det tredje Templet när medgivandet har beviljats. När templet är på plats, påbörjas de gammaltestamentliga ritualerna av djuroffer och andra offer, (som påbjöds av Gud till Moses och Aron). Tilläggas bör att, för att offra på tempelplatsen behövs inte ett tempel, bara ett offeraltare.

Enligt 5 Mos 27:5 får stenarna till altaret inte ha haft någon kontakt med järn. Därför valdes stenar från havet och man var väldigt noga med att paketera in stenarna i plast så att inget järn skulle kunna komma åt stenarna

20090729115619

Det färdiga altaren för offer finns nu färdigbyggt för att kunna tas i bruk då tiden är  inne.20091225122343

En bild på hur ett offeraltare kunde ha byggts på GT:s tid

20090729101135

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” Dan 9:27

När ni då ser ‘förödelsens styggelse’,* som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det Matt 24:15

Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Dan 11:31

Referenser:  Dan 9:27, Dan 12:11

Tempelinstitutet har satsat 27 miljoner dollar på ett 3:e tempel. Tempelinstitutets vision är ett framtida tempel som kommer att vara ”ett hus för bön som är öppna för alla troende i de monoteistiska religioner ”- kristna, muslimer och judar.

Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring. Joel 3:12

Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. Sak 12:3

USA:s Mellanöstern utsände George Mitchell lovade att jobba för att ”pushing the rock.” ”Jerusalem Post” 2009-10-27

När dagstidningarna har samma budskap som profetiorna, då är det dags att vakna upp!

Herren Jesu nåd vare med er alla.
Upp 22:21

2 kommentarer till Del 2: Israels roll i Jesu återkomst

 1. Caj skriver:

  Om jag har förstått saken rätt så var det judarna själv som tände eld på templet innan de flydde till Masadaklippan och inte Syriska leginärer.

  • jake2015 skriver:

   Googla på ”Josephus historian burning temple” så hittar du Josephus egna historiska skildring.
   Generellt kan man säga att ”världen” många gånger skyller Judarna för allt som händer.
   Det var tydligen Judarna som låg bakom 9/11, enligt vissa. Samma sak med mycket på 14-1500 talet, bl.a. beskylldes de för att tömma blod från kristna barn.
   Problemet med sådana påstående, är att man lyckas ALLTID så ett frö ”kan det vara sant…….”
   Mitt svar blir att Josephus var jude, men skrev historien åt Romarna. Josephus beskrev att det var Syriska militärer som i sitt hat, rev templet, och satte eld på det. Allt enl. profetian från Jesus. ca 40 år tidigare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s