En sammanställning av Hamas brott mot internationell lag

av: EoZ, SWC 
http://si-info.org/

Israels insatser under det senaste kriget mot Hamas (Operation Protective Edge) har granskats mycket hårt. Granskningen har ofta varit både felaktig och ensidig. Få har brytt sig om att gå igenom Hamas agerande under kriget.

Simon Wiesenthalcentret (SWC) hör emellertid till dem som förmedlat en sådan sammanställning – ursprungligen gjord av bloggaren Elder of Ziyon (EoZ) – bl.a. till FN:s gerneralsekreterare Ban Ki-moon. De nitton punkterna är tyvärr lika aktuella i dag, och kan vara bra att ha i minnet nästa gång konflikten mellan Hamas och Israel kommer på tal.

Här är sammanställningen i svensk bearbetning och översättning av SII:

=

1. Hamas raketattacker som riktas mot israeliska civila befolkningscentra utgör medvetna brott mot den grundläggande distinktionsprincipen. (Tilläggsprotokoll till Genève-konventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter (Protokoll I), artikel 48, 51(2), 52(1).)

Eventuella tvivel om detta skingras av det faktum att Hamas självt har skrutit om hur man försöker träffa bebyggda områden. Det är allmän accepterat inom internationell sedvanerätt att ”[u]ppsåtligt riktande av angrepp mot civilbefolkning som sådan eller mot enskilda civila
som inte direkt deltar i fientligheter” utgör krigsförbrytelse. (Romstadgan, artikel 8(2)(b)(i))

2. Angrepp som utförs från bostadsområden och skyddade platser. Krigets lagar förhindrar inte bara angrepp som riktas mot civila hos fienden; de kräver även av konfliktens parter att de skiljer sina stridande styrkor från sina egna civila, och inte opererar inom eller i närheten av civila strukturer – särskilt inte skyddade platser som skolor, vårdinrättningar, och gudstjänstlokaler.

Den internationella sedvanerätten återges i Första tilläggsprotokollets artikel 51(7): ” Civilbefolknings eller civilas närvaro eller förflyttningar får icke användas för att skydda vissa punkter eller områden från militära operationer, särskilt vid försök att skydda militära mål från anfall eller att skydda, främja eller hindra militära operationer. ”

3. Användandet av civila bostäder och allmänna inrättningar som baser för operationer – se punkt 2 ovan för citat.

4. Missbruk av vårdinrättningar och ambulanser – varje gång Hamas använder en ambulans för att transportera sina krigare bryter de mot krigets lagar.

Under artikel 23(f) i 1907 års bilaga till den IV:e Haagkonvention angående lagar och bruk i lantkrig är det ”uttryckligen förbjudet … att obehörigen använda parlamentärflagga … [och] Genévekonventionens igenkänningstecken.” Det vill säga missbruk av vit flagga, respektive Röda korsets olika symboler.

Artikel 44 i första Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält (I) bidrar med att: ”Märke, bestående av rött kors i vitt fält … [får] såväl i fred som i krig endast användas för att utmärka eller skydda sådana sjukvårdsformationer och sjukvårdsanstalter samt sådan personal och materiel, som står under skydd av denna konvention och övriga internationella konventioner reglerande liknande frågor.”

5. Försåtsminering i civila områden – se punkt 2 ovan för citat.

6. Vistas bland civilpersoner och använda mänskliga sköldar – ICRC: ”Sammanfattningsvis sägs att användning av mänskliga sköldar förutsätter en uppsåtlig samgruppering av militära mål och civila eller personer försatta ut stridbart skick i syfte att förhindra bekämpning av de militära målen.”

Se också Internationella rödakorskorskommitténs (ICRC) 161 sedvanerättsregler:
Regel 97. Det är förbjudet att använda mänskliga sköldar.

7. Utnyttjande av barn – Hamas arrangerar paramilitära sommarläger för barn. Det har rapporterats, från detta krig och tidigare, hur barn har deltagit i striderna, och använts för tunnelbyggande. Detta strider mot krigets lagar, som inte låter barn delta i fientligheterna.

I detta avseende speglas sedvanerätten i det första tilläggsprotokollet till Genève-konventionerna: konfliktens parter ”skall vidtaga alla tänkbara åtgärder” så att barn ”icke deltager direkt i fientligheterna, och särskilt skall de avstå från att rekrytera dem till sina väpnade styrkor.” (Tilläggsprotokoll I, art. 77(2))

8. Störande av humanitära hjälpinsatser – Medan Israel höll sin del av de humanitära vapenvilorna, så använde Hamas dem till att skjuta raketer mot Israel, inklusive gränsövergången Kerem Shalom där hjälpsändningar förs in i Gazaremsan. Hamas bröt därmed på flera punkter mot krigets lagar, som kräver att parterna släpper fram humanitära hjälpsändningar, och garanterar deras säkerhet.

Artikel 59 i den Fjärde Genèvekonventionen stadgar att parterna ”skall medgiva fri genomfart för dessa [hjälp]sändningar och tillse, att de skyddas.” Artikel 60 i samma konvention skyddar sändningarnas innehåll från att användas till annat än det avsedda syftet, vilket Hamas sannerligen gjort tidigare, och har rapporterats ha gjort även i denna konflikt.

9. Tagande av gisslanDen Fjärde Genèvekonventionen, artikel 34, skriver kort och gott att: ”Tagande av gisslan är förbjudet.”

Det handlar inte om ”arresteringar”, vilket Israelhatare ibland hävdar, och det handlar inte heller om ”krigsfångenskap”. Hamas tagande av gisslan faller under definitionen i Internationella konventionen mot tagande av gisslan: ”En person, som griper eller inspärrar och hotar att döda, skada eller fortsätta att hålla inspärrad en annan person (härefter kallad ”gisslan”) i syfte att tvinga en tredje part, nämligen en stat, en internationell mellanstatlig organisation, en fysisk eller juridisk person eller en grupp personer, att utföra eller avstå från att utföra en handling såsom ett uttryckligt eller underförstått villkor för att gisslan skall släppas, begår brottet ”tagande av gisslan” enligt denna konvention.”

10. Användande av fiendens uniform – Det första tilläggsprotokollet gör det ”förbjudet att använda en motparts flaggor eller militära emblem, gradbeteckningar eller uniformer vid anfall eller i syfte att hemlighålla, underlätta, skydda eller hindra militära operationer.” (artikel 39 p2).

Under Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen utgör ”Otillbörligt användande av parlamentärflagg, fiendens flagg eller Förenta nationernas flagg eller militära gradbeteckningar och uniformer eller Genèvekonventionernas kännetecken med död eller allvarlig personskada som följd” krigsbrott. (artikel 8 2bVII)

Ibland räknas förfarandet till perfiditet, som är ett krigsbrott.

11. Våld som syftar till att terrorisera en civilbefolkning – Internationella rödakorskorskommitténs (ICRC) sedvaneregel nummer 2 inom internationell humanitär rätt lyder: ”Våldshandlingar eller hot om våld vars primära syfte är att sprida skräck hos civilbefolkningen är förbjudna.”.

Stadgandet återger det första tilläggsprotokollets artikel 51 (2), som förbjuder ”Våldshandlingar eller hot om våld vars primära syfte är att sprida terror bland civilbefolkningen”. Hamas raketer syftar inte bara till att döda civila, utan också till att sprida terror bland israeler.

12. Angrepp som riktas mot civila objekt, såsom flygplatser eller kärnkraftverkRegel nummer 7 inom sedvanerätten: ”Anfall får inte riktas mot civila objekt.”, här citeras artikel 48 och 52(2) i första tilläggsprotokollet.

13. Urskillningslösa anfall – Förutom att rikta angreppen mot civilbefolkningen och civila objekt, stadgar regel 11 inom sedvanerätten att ”Urskillningslösa anfall är förbjudna.”.

Varje attack med en Qassam-raket – och merparten av deras övriga raketer och granater – utgör per definition ett sådant anfall genom vapnens urskillningslösa beskaffenhet.

Se också regel 71, ”Det är förbjudet att använda vapen som till sin beskaffenhet är urskillningslösa.”.

14. Proportionalitet vid anfall – Internationella rödakorskorskommitténs regel 14 stadgar: ”Det är förbjudet att inleda anfall som kan förväntas medföra oavsiktliga förluster av civila liv, skador på civila, skador på civila objekt eller en kombination därav, som skulle vara överdrivna i jämförelse med den förväntade konkreta och direkta militära fördelen.”.

Raketanfall mot civila ger noll militära fördelar, så dessa anfall är per definition oproportionella mot de militära fördelarna.

Se även regel 18: ”Varje part i konflikten ska göra allt som är praktiskt möjligt för att bedöma om anfallet kan förväntas medföra oavsiktliga förluster av civila liv, skador på civila, skador på civila objekt eller en kombination därav, som skulle vara överdrivna i jämförelse med den förväntade konkreta och direkta militära fördelen med anfallet.”

15. Förhandsvarning – Internationella rödakorskorskommitténs regel 20: ”Varje part i konflikten ska, om det inte är omöjligt med hänsyn till omständigheterna, ge effektiv förhandsvarning då det är fråga om anfall som kan drabba civilbefolkningen.”

Med tanke på att Hamas har använt media och SMS för att hota israeler, är det uppenbart att organisationen har förmågan att varna inför varje raketattack. Deras underlåtenhet att göra så utgör ett brott mot internationell humanitär rätt.

16. Skydda civilaRegel 22: ”Parterna i konflikten ska vidta alla praktiskt möjliga försiktighetsåtgärder i syfte att skydda den civilbefolkning och de civila objekt som står under deras kontroll mot effekterna av anfall.”

Hamas har inte bara misslyckats med att skydda Gazaremsans civilbefolkning genom att bygga skyddsrum, de utsätter dessutom avsiktligt civila för fara.

17. Angrepp mot sjukvårdsenheterRegel 28 stadgar: ”Sjukvårdsenheter som avdelats uteslutande för sjukvårdsändamål ska under alla förhållanden respekteras och skyddas.”

Hamas har beskjutit det israeliska fältsjukhus som upprättats för Gazabor nära Erez-övergången.

18. Skydd av journalister – Hamas har hotat journalister, indirekt såväl som uttryckligen, anklagat en del av dem för att spioner, och ibland inte tillåtit dem att lämna Gaza, vilket i praktiken gjort dem till gisslan.

Regel 34 stadgar: ”Civila journalister som utför yrkesuppdrag i områden där väpnad konflikt pågår ska respekteras och skyddas så länge de inte direkt deltar i fientligheterna.”

19. Illa behandling av dödaRegel 113: ”Varje part i konflikten ska vidta alla åtgärder i dess makt för att förhindra att de döda blir plundrade. Stympning av döda kroppar är förbjudet.”

Hamas har visat upp vad man hävdade vara ett chip som skurits ut ur den israeliske soldaten Shaul Orons (förmodligen) döda kropp.

Det finns dessutom ett antal konventioner som Hamas bryter mot, men med osäker tillämplighet. Folkrättens sedvanerätt är emellertid tillämplig på alla.

Hamas tidigare behandling av Gilad Shalit bröt mot internationell rätt på minst tre olika sätt, men sammanställningen är avgränsad till det senaste kriget mot Hamas – Operation Protective Edge, sommaren 2014.

=

Elder of Ziyon
Review of Hamas violations of international law (updated)

Simon Wiesenthalcentret
SWC Presents UN Secretary General Document Listing 19 Violations of International Statutes Committed by Hamas
(Brevet till Ban Ki-moon .pdf)

Svensk bearbetning och översättning av SII.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s